Onze geschiedenis

Content
Content

Meer dan 400 jaar geschiedenis - dat zijn ook de verhalen van duizenden families die door de eeuwen heen onze wegen hebben gekruist!

Content

ilprese1.gif

DE OORSPRONG VAN DE BERGEN VAN BARMHARTIGHEID

De oorsprong van de Bergen van Barmhartigheid gaat terug tot in Italië in de XV eeuw, maar de pandlening bestaat waarschijnlijk al veel langer.
Inderdaad, van zodra de mens het geld uitvond, hadden sommigen er behoefte aan om tijdelijk gangbare consumptiegoederen te ruilen tegen geld.

De woekeraars begrepen snel dat zij door de schaarsheid van het geld in stand te houden enorm veel winst uit deze handel konden halen.
Het is dus om te strijden tegen de hebzucht van de woekeraars die zich in deze periode vermenigvuldigden en de bevolking ruïneerden door soms interesten te vragen van meer dan 130% dat een monnik, Barnabé de Terni, het plan opvatte om een sociale instelling die geld op pand leent op te richten.

Volgens de historici zag deze instelling het licht in 1462 te Perugia in het centrum van het Italiaanse schiereiland. Men gaf haar de naam Berg van Barmhartigheid.

 

DE BERG VAN BARMHARTIGHEID VAN BRUSSEL

Het is wel bekend dat men enkel leent aan de rijken. En toch, gelegen in hartje Brussel, op twee stappen van de Zavel en het Justitiepaleis, biedt een groot gebouw, een beetje streng aandoende weliswaar, plaats aan een openbare instelling die zich sedert 1618 inspant om deze beruchte uitspraak tegen te spreken.

Inderdaad, bij het begin van de 17de eeuw was de armoede algemeen, de openbare hulpinstelling bijna onbestaand of zeer slecht georganiseerd en de woekeraars, gevlucht uit Italië waar de Bergen van Bamhartigheid zich hebben ontwikkeld, namen onze streken stilaan in.

Wenceslas Cobergher die tegelijk schilder, architect, ingenieur en zelfs diplomaat was, interesseert zich aan elke vernieuwende gedachte en bij zijn terugkeer van een studiereis in Italië, verrijkt door hetgeen hij gezien heeft, stelt hij onze Gouverneurs Aartshertog Albrecht en zijn echtgenote Infante Isabella, bekend als bezadigde en verlichte leiders, de oprichting van instellingen voor pandleningen gelijkaardig aan deze die hij in Italië gezien heeft. De opening van een Berg van Barmhartigheid te Brussel werd besloten.

De instelling opende haar deuren voor het publiek op 28 september 1618 om ze nooit meer te sluiten en vestigde zich eerst in de Lombardstraat om rond 1860 te verhuizen naar zijn huidige locatie in de St-Gisleinstraat. Dit maakt haar tot de oudste officiële en financiële instelling van België.

 

EVOLUTIE EN ONTWIKKELING

Zoals in Italië ontwikkelden de Bergen van Barmharigheid zich zeer vlug in de meeste steden van België. Historici tellen er meer dan twintig maar ze sloten de ene na de andere. Brussel die na de eerste te zijn geweest, is nu ook de laatste Berg van Barmhartigheid in België.

Degenen die luid en krachtig verkondigen dat de Bergen van Barmhartigheid voorbijgestreefde instellingen zijn in een ontwikkeld land als het onze, zijn zeer slecht geinformeerd.

In 2014 werden 22000 leningen toegekend aan personen waarvan 10% voor de eerste keer onze instelling betraden en de cijfers die blijven stijgen, tonen de pertinentie en actualiteit van de aktiviteit.Het totaal aan lopende leningen overschrijdt de 20.000.000€

Deze manier van lenen is, zelfs heden ten dage, waarschijnlijk de eenvoudigste en gemakkelijkste manier om aan iedereen toe te laten zeer vlug (meestal in enkele minuten) te beschikken over, indien nodig , belangrijke, liquide middelen hem de mogelijkheid gevend hetzij een dringende betaling na te komen, hetzij een buitenkans te grijpen zonder verpilcht te zijn zijn bezit te verkopen.

Tegengesteld aan een wijdverspreid idee, worden meer dan 90% der pandleningen terugbetaald door de leners die dus de juwelen of de voorwerpen die zij als waarborg hadden neergelegd terugnemen. Bijgevolg worden slechts 10% der voorwerpen niet opgeeist door de neerleggers en worden ze bijgevolg in openbare verkoop gezet. In dit geval houdt de Berg van Barmhartigheid van de opbrengst van de verkoop, de te betalen bedragen en kosten af en stort het saldo terug aan de klant ontlener.

 

REGLEMENTERING EN BESTUUR

De Berg van Barmhartigheid wordt geregeld door de wet van 30 april 1848 en door een organiek reglement bepaald door de Gemeenteraad van de Stad Brussel.

Onder het gezag van een Raad van Bestuur benoemd door de Gemeenteraad en waarvan de Burgemeester van de Stad Brussel voorzitter is van rechtswege verzekert het team van de Berg van Barmhartigheid (een dertigtal personen) de goede werking van de activiteit.

 

MONOPOLIE VAN DE PANDLENING

In België is het beroep van pandhuishouden, krachtens de wet, een monopolie voorbehouden aan de Berg van Barmhartigheid en het uitbaten van een privé-firma van pandleningen wordt streng bestraft. (Wetboek van Strafrecht art. 306 & 307).

 

publicatie - Van een microkrediet tot een krediet binnen handbereik, de Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel (1618-2018)  

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van de Berg van Barmhartigheid?

Bent u op zoek naar een cadeau-idee?

Het boek «Van een microkrediet tot een krediet binnen handbereik, de Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel (1618-2018)» is te koop voor 10€. 

Meer info hier.