Voorwaarden

Content
Content

Uittreksels uit het organiek reglement bepaald door de Gemeenteraad en goedgekeurd door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest:

Inpandgever:
De Berg van Barmhartigheid is toegankelijk voor elk meerderjarig of ontvoogd minderjarig persoon die gevestigd is in België of officieel wonend in één van de landen van de Europese Unie en voorzien is van een identiteitsbewijs zonder rekening te houden met zijn nationaliteit of zijn financiële situatie.

Pand :
De persoon die een lening aanvraagt, moet als waarborg een juweel of een kunst- of siervoorwerp neerleggen van een in openbare verkoop realiseerbare waarde die een lening toelaat van minimum 30 €.

Eigendom :
De inpandgever moet algeheel eigenaar zijn van het pand dat hij voorstelt. Een bewijs kan gevraagd worden.
Het verpande voorwerp blijft gedurende de hele duur van de lening de exclusieve eigendom van de inpandgever.

Schatting :
De ter verpanding aangeboden voorwerpen worden aanvaard op schatting van de deskundigen van de Berg van Barmhartigheid. De leningen mogen de 4/5 van de in openbare verkoop te verwachten waarde niet overschrijden.

Verpanding :
Een bewijs wordt overhandigd aan de inpandgever en het bedrag van de lening wordt hem onmiddellijk gestort.

De kosten :
Kosten voor de schatting en voor de pandsamenstelling worden van het geleend bedrag afgehouden.

Duur :
De leningen worden opgemaakt voor een aanvangsduur van 180 dagen (+/-6 maanden).

Inlossing :
De lener mag zijn pand op elk ogenblik inlossen mits terugbetaling van het geleend kapitaal en betaling van de vervallen interesten, rechten en kosten betrekkelijk aan zijn lening.

Verlenging :
De leningen kunnen meerdere keren verlengd worden mits betaling van de vervallen interesten.

De interesten :
Lage interesten berekend per vijftien dagen in verhouding tot de duur van de lening zijn te betalen op het ogenblik hetzij van de terugbetaling hetzij van de vernieuwing van de lening.

Verkoop :
Indien de interesten niet betaald zijn op de vervaldatum, zal de Berg van Barmhartigheid de panden moeten verkopen in openbare verkoop.
De inpandgever mag de in verkoop zetting van zijn panden vrijwillig aanvragen één maand na de verpanding.

Boni :
Na afloop van de openbare verkoop is het bestaande verschil tussen de toewijzingsprijs en de aanvangslening vermeerderd met de interesten volledig ten gunste van de inpandgever en zal gedurende twee jaar ter zijn beschikking blijven.