Vaak gestelde vragen

Content
Content
 • Voor het verpanden volstaat een identiteitsbewijs (geldige identiteitskaart of paspoort) dat bewijst dat je in de Europese Unie gedomicilieerd bent en meerderjarig bent.
  Indien je adres niet vermeld staat op je identiteitsbewijs, zal je gevraagd worden om een afdoend bewijs van adres voor te leggen.
  Voor sommige kostbaarheden is een aanvullend document vereist, zoals een aankoopfactuur en/of een CITES-certificaat. Alle specifieke informatie voor elke categorie van voorwerpen die als onderpand worden aanvaard, vind je hier.
   
 • Bij elke andere verrichting aan de kassa (o.a. terugname, verlenging,…), wordt een identiteitsbewijs (geldige identiteitskaart of paspoort) steeds opnieuw gevraagd.
   
 • Om bepaalde verrichtingen in naam van iemand anders uit te voeren, zal u gevraagd worden een volmacht voor te leggen. Meer informatie aan de kassa's, per telefoon 02/512 81 83 of per e-mail (administratie@bergvanbarmhartigheid.be).

Onze medewerkers zijn:

Professioneel en bekwaam: gedurende hun loopbaan besteden ze een deel van hun tijd aan opleiding. Ze bieden alle garanties en transparantie die de regelgeving van hun beroep vereist.

Nauwkeurig en onpartijdig: in vergelijking met particuliere instellingen kunt u er dankzij ons statuut als openbare instelling zeker van zijn dat wij niet uit zijn op winstbejag, maar ons inzetten voor het algemeen belang. Onze enige ambitie is om iedereen toegang te geven tot de pandlening.

 

De schatting is:

Betrouwbaar: de apparatuur die door onze experten wordt gebruikt is modern en betrouwbaar.

Onmiddellijk uitgevoerd, gratis en zonder verplichting.

Uitgevoerd in volledige discretie: het personeel is bij wet gebonden aan het beroepsgeheim (artikelen 458 en 459 van het strafwetboek).

Uw eigendom wordt in veilige omstandigheden bewaard, die aangepast zijn aan het type voorwerp.

Onze leningen worden toegekend voor een periode van 180 dagen tegen een jaarlijkse rentevoet van 6,5 % (JKP). Dit komt neer op 3,25% op 180 dagen. Na deze eerste periode en voor alle verlengde of vernieuwde leningen (zelfs indien een van deze twee operaties binnen de eerste 180 dagen plaatsvindt), wordt dit percentage verhoogd met 4% (10,5% in totaal). Deze intrestvoet wordt gehandhaafd tot de lening volledig is terugbetaald.

De intrest wordt berekend op tweewekelijkse basis. Je betaalt dus alleen voor de duur van de lening. Hoe sneller je terugbetaalt, hoe lager de intrestkost.

In geval van achterstallige betaling van intrest:

 • De nalatigheidsintrest bedraagt 0,5% van het geleende kapitaal en wordt tweewekelijks aangerekend, vanaf de dag na de vervaldag van de lening (d.w.z. vanaf de 181e dag).

Verplichte kosten:

 • Een eenmalige dossierkost wordt aangerekend bij het aangaan van de lening. Dit wordt afgehouden van het geleende bedrag en is vastgesteld op 2% van de geschatte wederverkoopwaarde van het pand op een openbare veiling. Deze kosten zijn geplafonneerd op 60 €.

 

Mogelijke kosten: 

 • Administratiekosten (wanneer uw vraag per briefwisseling wordt beantwoord): opstellen van een afbetalingsplan, verlenging of hernieuwing van een lening, enz.: 2,5 €
   
 • De kosten voor het opzoeken van jouw nieuw adres (indien je jouw adres hebt gewijzigd en de Berg van Barmhartigheid niet op de hoogte hebt gebracht) zodat we jou een brief kunnen sturen: 2,5 €.
   
 • Indien je dat wenst, kan je 30 dagen voor de vervaldag van je lening(en) een herinnering toegestuurd krijgen.  
  De huidige kosten voor deze dienst: 1 € per sms of e-mail, 2,5 € voor een brief en 9 € voor een aangetekende brief. Deze keuzes worden gemaakt wanneer de klant het contract ondertekent (zie de achterkant van het leencontract dat nog 4 andere optionele aanvullende informatie/herinneringsdiensten bevat). Er is geen verplichting om van deze diensten gebruik te maken.
   
 • Als je een voorwerp dat je verpand hebt, wilt bekijken (= pand op zicht): de kosten van deze handeling bedragen 5 € per pand (met een maximum van 20 €) en zijn beperkt tot 10 per dag.
   
 • Er worden kosten aangerekend voor elk voorwerp dat op vraag van de klant uit verkoop wordt gehaald. Neem contact op met onze administratie voor meer informatie.
   
 • Verkoopkosten voor de verkoper: 10% van de toewijzingsprijs.
 • In contanten: aan de loketten
   
 • Met bankkaart (Bancontact) : aan de loketten
   
 • Via overschrijving: vind onze bankgegevens hier

Als je twijfelt over het te vergoeden bedrag, neem dan contact op met onze administratieve dienst.

Vernieuwing bestaat uit een herziening van het geleende bedrag in de vorm van een verhoging of verlaging van het geleende kapitaal. Er zijn verschillende scenario's:

 • Verhoging:
  . Op verzoek van de klant herwaarderen onze schatters het voorwerp om de klant in staat te stellen meer te kunnen lenen. Merk op dat deze operatie alleen mogelijk is voor bepaalde types voorwerpen. Bijvoorbeeld voor gouden voorwerpen als de goudprijs aanzienlijk is gestegen. (Neem contact op met onze shatters voor meer informatie.)

  . Als de klant een deel van de lening heeft afgelost en het reeds afgeloste bedrag opnieuw wil lenen, gebeurt dit ook met goedkeuring van de schatters.
   
 • Verlaging: 
  . In sommige gevallen heeft het voorwerp in de tussentijd helaas aan waarde verloren. In dergelijke gevallen kan een verlaging worden toegepast indien de klant vraagt om de lening te vernieuwen.

In deze gevallen wordt de lening automatisch met 180 dagen verlengd.

Je kunt jouw lening op elk moment op afstand verlengen of vernieuwen:
Bel 02/512 13 85 of stuur een e-mail naar administratie@bergvanbarmhartigheid.be. Het exacte bedrag en de betalingsmodaliteiten zullen je worden meegedeeld.

De deposant is als enige verantwoordelijk voor het nakomen van de aan zijn lening verbonden termijnen. De rente wordt berekend vanaf de overschrijding van de termijn (d.w.z. vanaf de 181e dag indien geen verlenging of hernieuwing heeft plaatsgevonden). Dit is 0,5% van de waarde van de lening voor elke 15 dagen vertraging (naast de gebruikelijke rente).

Als je niet in staat bent de rente op de vervaldag terug te betalen, zal het in pand gegeven voorwerp van waarde openbaar worden geveild. Ten minste 30 dagen voor de veiling brengen wij je hiervan gratis per post op de hoogte.

Als je de lening niet kunt terugbetalen, wordt het pand openbaar geveild.
Je wordt hiervan gratis per post op de hoogte gebracht 30 dagen voordat het te koop wordt aangeboden.

Ja, je kunt op elk moment vragen om je eigendom openbaar te verkopen.
De verkoopkosten (= de kosten voor het organiseren van de verkoop) in onze veilingzaal bedragen slechts 10% van de verkoopprijs, en dit wil zeggen dat ze tot de laagste op de markt behoren.

Vaak is er een positief verschil tussen de toewijzingsprijs en de schuld van de klant (het uitstaande leningbedrag, rente, vergoedingen en kosten). Deze “verkoopbonus” staat volledig ter beschikking van de deposant. Alleen de deposant of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger kan de verkoopbonus innen. Standaard zal de betaling worden verricht via overschrijving op het rekeningnummer indien dit in het dossier van de klant is geregistreerd.
De deposant wordt sowieso per post op de hoogte gebracht van het bestaan van deze bonus één maand na de verkoop.

Indien het rekeningnummer van de klant niet gekend is, en deze verkoopbonus niet binnen 2 jaar na de verkoopdatum is opgeëist, zal deze eigendom van de Berg van Barmhartigheid worden.

er bij verkoop geen voldoende opbrengst is om je schuldenlast te vereffenen, dan blijf je het nog openstaande saldo verschuldigd aan de Berg van Barmhartigheid. Neem contact met ons op voor meer details.